Missie en visie

Motto
‘BS de Vonder, ieder kind in z'n kracht!

Missie
BS de Vonder biedt onderwijs op maat aan de kinderen van 4-12 jaar in Someren-Eind. De school werkt gericht aan de ontwikkeling van diverse vaardigheden die kinderen vandaag de dag nodig hebben. Kinderen zijn bij ons op school mede-eigenaar van hun eigen leerproces en ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Kernwaarden
Op BS de Vonder werken we vanuit 4 kernwaarden. Zij vormen de basis van ons onderwijs en ons handelen.

Veiligheid
Kinderen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig voelen op BS de Vonder. Ze moeten zich niet bedreigd voelen door anderen. Er is belangstelling en aandacht voor elkaar, voor elkaars verschillen en voor de directe omgeving.

Openheid
We vinden openheid op alle gebieden belangrijk. De betrokkenen op school hebben geen geheimen voor elkaar en zijn eerlijk en oprecht. Bij mogelijke onvrede bespreken we dit tijdig met de juiste persoon op de juiste plek.
We zijn pro-actief in het informeren van onze ouders en verwachten ook dat ouders ons tijdig weten te vinden.
We maken zaken niet mooier dan ze zijn, we geven eventuele fouten toe en geven de grenzen van ons kunnen aan.
We zien ouders als onze partners in de opvoeding en gaan er van uit dat de betrokkenheid van ouders voor hun kind, maar ook voor de school zichtbaar is.

Respect
Op BS de Vonder vinden we een goede omgang met elkaar erg belangrijk. We gaan er van uit dat iedereen elkaar opzoekt met de beste intenties en van uit een positieve insteek. We houden rekening met elkaars verschillen en laten iedereen in zijn of haar waarde. We hebben positieve aandacht voor elkaar en vinden het belangrijk dat alle geledingen met elkaar het gesprek aan blijven gaan.

Doelgerichtheid
Om kwaliteit te waarborgen en doelen te bereiken moet BS de Vonder constant in beweging blijven. De maatschappij is immers aan verandering onderhevig en onze school heeft de verantwoordelijkheid om kinderen te leren zich staande te houden in deze veranderende maatschappij.

Kinderen leveren een belangrijke bijdrage aan- en zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Leerkrachten zijn professionals die in staat zijn om hun eigen ‘leer’ kracht aan te spreken, ze zijn bereid om hun eigen handelen daar waar nodig aan te passen. We werken doelgericht aan het ontwikkelen van vaardigheden.

Visie
Op BS de Vonder werken we gericht aan de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen vandaag de dag nodig hebben om zich staande te houden in een veranderende maatschappij. Eigenaarschap, intrinsieke motivatie en openheid liggen aan de basis om te komen tot ontwikkeling.

Vanuit een veilige schoolomgeving en met een positieve intentie worden kinderen begeleid om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en respectvolle burgers die rekening houden met elkaar en met de ander, ongeacht eventuele verschillen.

Kinderen, ouders en leerkrachten weten elkaar snel te vinden, luisteren naar elkaars inbreng en communiceren op open wijze.

Droompositie
Op onze ideale school gaan kinderen met plezier naar school en voelen ze zich intrinsiek gemotiveerd. Ze stellen persoonlijke leerdoelen en kunnen hierop reflecteren. Er heerst een positief en goed pedagogisch klimaat, waarin iedereen zich gehoord, gerespecteerd en veilig voelt. We houden rekening met elkaar en met onze omgeving en zien dit als een groot goed.

We werken nauw samen met onze ouders en zien hen als onze partners in de opvoeding. Ouders zijn tevreden en bevelen BS de Vonder aan bij anderen.

Leerkrachten op onze school zijn echte professionals. Ze zijn communicatief vaardig, durven grenzen te stellen en fouten toe te geven. Ze bezitten ‘leer’ kracht en reflectieve vaardigheden. Ze zijn in staat om in te spelen op de verschillende behoeften, kwaliteiten en talenten van de kinderen die aan ons zijn toe vertrouwd. Tevens zijn ze bereid het eigen handelen ter discussie te stellen en hun handelingsrepertoire te blijven aanpassen en uitbreiden.

Intenties en ambities
Wij werken doelgericht aan het creëren van een veilige schoolomgeving voor onze leerlingen. We gaan op positieve wijze om met verschillen. We werken gericht aan het verbeteren van ons imago en aan de relatie met onze oudergeleding. Daarbij zijn een open communicatie en een goede samenwerking cruciale succesfactoren om te komen tot goed partnerschap.

Onze leerlingen krijgen steeds meer ruimte om richting te geven aan hun eigen leerproces. Hun intrinsieke motivatie wordt steeds frequenter aangesproken. Ze ontwikkelen naast cognitieve vaardigheden ook eigentijdse vaardigheden als samenwerken, mediawijsheid, problemen oplossen, kritisch- en creatief denken. Kinderen op BS de Vonder zijn in staat om de verbinding aan te gaan met hen zelf, de ander en de omgeving.

We praten op BS de Vonder niet alleen over, maar vooral ook mét onze kinderen. Onze kinderen krijgen een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van de school.

De rol van onze leerkrachten verandert steeds meer van leider richting begeleider. Teamleden investeren in hun persoonlijk vakmanschap en communiceren direct en open. Ze reflecteren structureel op hun eigen handelen en passen hun handelingsrepertoire aan, daar waar het nodig is. Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen en genieten zichtbaar van dit proces. Leren doen we van en met elkaar. We vinden het belangrijk om bij de tijd en eigentijds te blijven. Dat is ook terug te zien bij het kiezen en toepassen van werkwijzen en leermethodes.

We hopen dat u met het bekijken van onze site een duidelijk beeld krijgt van onze school. Natuurlijk kunt u altijd contact maken met de school voor verder informatie.
U bent van harte welkom!

Team BS de Vonder